Bizi Takip Edin

İlkokul

2018-2019 Eğitim Programımız

Eğitim Yılında Neler Öğreniyoruz?

Öncelikle kardeşlik, paylaşma, sıra olma, saygı ve beraberce yaşamayı öğreniyoruz. Kısacası dünya insanı olmaya çalışırken benlik kavramıyla biz olmalarının farkına varmalarını sağlıyoruz.

 

Hangi Yolla Öğreniyoruz?

Çocuklar merak ederek, sorarak, yaparak, eğlenerek öğrenirken, onların ilgi alanlarını ve güçlü olduklarını yanlarını da geliştiriyoruz. Çocuklar tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grupla çalışmanın zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçiriyorlar.

​Yediiklim Okulları anaokulu olarak proje temelli eğitim yaklaşımıyla eğitime temel oluşturabilecek çalışmalarımızı, eklektik bir anlayışla birçok kurumdan yararlanarak gerçekleştiriyoruz.

İlkokul Derslerimiz.

Türkçe

Türkçe

Bu derste öğrenciler, zihinsel gelişimine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme,  eleştiriye açık olma, tahmin etme, analiz-sentez yapma, sorunları tespit edip çözme gibi temel becerilerini geliştirirler. Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve ezberleyen değil değil türetebilen, metinler arası anlam kurabilen bireyler olarak gelişimlerini sürdürürler.

Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal,estetik ve sanatsal değerlere önem verirler. Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, üreten, geleceğe yön veren kişiler olarak yetişirler.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile Türkçe’yi severler ve etkili kullanırlar.

Türkçe dersindeki etkinliklerle öğrenciler, sözcük dağarcığını zenginleştirirler. Türk dilini severler, kurallarını bilerek, Türkçe’yi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yönelirler.

Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve hedefe uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazanırlar.

Matematik

Matematik

Amacımız, öğrencilerimize çağın gerekliliklerine cevap verebilecek şekilde, içinde bulunduğumuz bilgi ve ileri teknoloji çağında, bir toplumun insanının sahip olması gereken matematiksel düşünce yapısı verilir.

Bu amaçla, birebir öğrenci merkezli ve pozitif disiplin anlayışımızdan ödün vermeden matematik eğitimi verilir.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Öğrenciler eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçe’yi doğru ve güzel kullanma, kaynakları etkili kullanma, güvenlik ve korunmayı sağlama, özyönetim, işbirliği ve takım çalışması, bilimsel kavramları tanıma, Atatürkçülük bilincine sahip olma gibi beceriler kazanırlar.

Yabancı Diller (İngilizce & Almanca)

Yabancı Diller (İngilizce & Almanca)

Dünyada başka insanlar ve başka iletişim dillerinin olduğunu öğrenirken, İngilizce ve Almancada yoğunlaşarak dil ve iletişim becerilerimizi geliştiriyoruz. Okulumuzda iki yabancı dil uygulaması vardır.

Yabancı dil programımızda; yaratıcılık ve problem çözme, matematik, deneysel çalışmalar, muhakeme ve bilimsel düşünce, dikkat ve bellek, görsel, işitsel ve diğer duyusal alanlardaki algı, kavramsal gelişim, dil etkinlikleri, konuşma, dinleme, anlama, sosyal ve duygusal gelişim, el becerileri, el-göz koordinasyonu, yönergeye göre davranabilme, ince motor gelişimi, jimnastik, hareket, ritim, denge ve koordinasyon, dans, drama, müzik, resim, eğitici geziler alt başlıklarındaki eğitsel temel alanlar her iki dilde de birbirini destekler niteliktedir.

Müzik

Müzik

Yediiklim Okullarında; ritm tutma çocukların yaşantısında çok önemli olduğu gibi okulumuzda da çok önemlidir. Çünkü çocuk müziği sessizce oturup dinlemez, hareket etmek ister.
Ritm ve müzikli hareketler çocuğun kendi yeteneklerini ve bu yeteneklerinin sınırlarını keşfetmesine yardımı olur. Çocuğun bağımsız davranışlar kazanmasına ve grup etkinlikleri oluşturmasına olanak sağlar. Müzik eğitiminde, ritm ve ses çalışmalarına, doğadaki sesleri ve müziği dinleme, şarkı söyleme, söylediği şarkıyı dramatize etme gibi etkinliklere de yer veriyoruz

Drama

Drama

Yaşamının ilk yıllarından itibaren bilinçli bir şekilde eğitilmesi gereken çocuk, zamanının büyük bir kısmını oyunla geçirir. Doğumu izleyen günlerde ortaya çıkan oyun ihtiyacı, çocuk büyüdükçe biçim değiştirerek sürüp gider. Çocukluk döneminin temel amacı olan oyun; öğrenme, yaratma, deneyim kazanma, iletişim kurma ve yetişkinliğe göre hazırlanmalıdır. Oyun sırasında çocuk, pek çok şeyi kendi kendine deneyerek öğrenir.

Oyun, çocuğu geleceğe hazırlayan bir etkinliktir. Çocuk için görünürde özel bir amacı olmayan oyun, pek çok amaca hizmet eder. Neşe kaynağı, yaratıcılık, başarıyı tatma fırsatı, çalışma hayatına ön hazırlık olan oyun, çocuğu sosyal hayata hazırlar.

Bu hazırlama hiçbir zorlama olmadan gerçekleşir. Oyun doğaldır ve çocuğun oyunda yaşadıkları daha sonra resim ve yazıya dönüşür.
Her oyun, çocuk için aslında doğal bir dramadır. Çocuğun, yastığı gerçekmiş gibi kucaklayıp, ona ninniler söylemesi, onunla konuşması, evcilik oyunlarındaki çeşitli davranışları birer roldür Drama, çocuğun kendi gerçeğinin oyunudur.

Öğretimde yaparak yaşayarak ve duyu organlarının mümkün olduğunca fazlasını seslenme önemli bir ilkedir. Yediiklim Okullarında drama dersi de bu ilkeyi gerçekleştirecek önemli bir yere sahiptir.

Halk Dansları

Halk Dansları

İçerik hazırlanıyor.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Yediiklim Okullarında görsel sanatlar eğitimi kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan, kişilere eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetlerimizdir. Görsel sanatlar eğitiminde baz alacağımız şey yetenek olmamalıdır. Çünkü sanat sadece yetenekli kişiler için ya da bir birey, öğrenci, bir toplum için geçerli değil herkes için, her yaştaki bireyler için geçerlidir.

Akıl Oyunları

Akıl Oyunları

Akıl oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyeli geliştirmesi; karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla ilkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar düzenlenen bir akıl oyunları dersi öğretim programı mevcuttur.

Satranç

Satranç

Satranç arkadaşlık duygularını geliştirmesinin yanı sıra diğer okullara karşı takım olarak yapılan turnuvalarda okul ruhunu da güçlendirir. Satranç oynayan çocuklar sportmenliği öğrenir. Satranç, her yaşta kolaylıkla öğrenilebilen eğlenceli bir oyundur.

Jimnastik

Jimnastik

Bedenimizi koordineli kullanmayı dengeyi ve hareket kabiliyetimizi yükseltmeyi, bedenimizle neler yapabileceğimizi öğreniyoruz.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Beden eğitimi dersinin temel amacı öğrencilerimizin zihin-beden bütünlüğünün gelişiminde, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, iş birliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.
Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını ilkokul çağındayken kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz.

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerler aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir. Ahlaki kültürel , ruhsal toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi ,cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket v.b. Önem verilen toplumsal değerlerdir. Değerler toplum için önemlidir. Değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil gelen yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan; YARDIMLAŞMA-DÜRÜSTLÜK-SORUMLULUK-SEVGİ-HOŞGÖRÜ-SAYGI-BARIŞ-ÖZGÜVEN vb. kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Akademik Başarı İçin Özgün Çalışmalarımız

1

Tümce Tamamlama

2

Eşleştirme

3

Doğru Yanlış

4

Açık Uçlu Sorular

5

Araştırma - Çalışma Soruları

6

Ödüllü Haftanın Sorusu (Panolara Asılır)

7

Çoktan Seçmeli Sorular

8

Problem Çözme Etkinlikleri